Technický a stavebný dozor investora

Technický dozor objednávateľa alebo aj samotného investora je kontrolná činnosť, ktorou sa sleduje, či sa stavba uskutočňuje v súlade s projektovou dokumentáciou, ktorá bola predložená. Ďalšou činnosťou technického dozoru je sledovanie, či sa stavba uskutočňuje v súlade s podmienkami stavebných povolení a iných povolení potrebných pre výstavbu a s podmienkami zmluvy o dielo.

Odporúčaný obsah a rozsah technického dozor objednávateľa: (UNIKA Bratislava s.r.o.)

V rámci výkonu technického dozoru sú zahrnuté najmä tieto činnosti:

 • oboznámenie sa s podkladmi, na základe ktorých sa pripravuje realizácia stavby, najmä s projektom, s obsahom zmlúv a s obsahom stavebných povolení a iných povolení vydaných pre výstavbu,
 • účasť na stavebnom konaní,
 • odovzdanie staveniska zhotoviteľovi a zabezpečenie zápisu o tom do stavebného denníka,
 • protokolárne odovzdanie základného smerového a výškového vytýčenia stavby zhotoviteľovi,
 • účasť na kontrolnom zameraní terénu zhotoviteľom pred začatím prác,
 • dodržiavanie podmienok stavebných povolení a opatrení štátneho stavebného dohľadu po dobu realizácie stavby,
 • starostlivosť o systematické doplňovanie dokumentácie, podľa ktorej sa stavba realizuje a evidenciu dokumentácie dokončených častí stavby,
 • odsúhlasovanie dodatkov a zmien projektu, ktoré nezvyšujú náklady stavebného objektu alebo prevádzkového súboru, nepredlžujú lehotu výstavby a nezhoršujú parametre stavby,
 • bezodkladne informovanie investora o všetkých závažných okolnostiach,
 • kontrola vecnej a cenovej správnosti a úplnosti oceňovacích podkladov a platobných dokladov, ich súlad s podmienkami zmlúv a ich predkladanie na úhradu investorovi,
 • kontrola tých častí diela, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými, a zapísanie výsledkov kontroly do stavebného denníka,
 • odovzdanie pripravených prác ďalším zhotoviteľom na ich nadväzné činnosti v súlade so zmluvami,
 • spolupráca s autorizovaným geodetom investora pri dohľade nad dodržiavaním priestorového umiestnenia objektov,
 • spolupráca so spracovateľom projektu pre stavebné povolenie (bývalým generálnym projektantom) vykonávajúcim odborným autorský dohľad pri zabezpečovaní súladu realizovaných dodávok a prác s projektom,
 • spolupráca so spracovateľom projektu pre stavebné povolenie (bývalým generálnym projektantom) a so zhotoviteľom pri vykonávaní alebo navrhovaní opatrení na odstránenie prípadných chýb projektu,
 • spolupráca s odborným autorským dohľadom pri vykonávaní prípadných úprav dokumentácie potrebnej na zabezpečenie koordinácie bezpečnosti,
 • spolupráca s koordinátorom bezpečnosti,
 • organizovanie a vedenie operatívnych porád vedenia stavby a vyhotovovanie zápisov z týchto porád,
 • organizovanie a vedenie kontrolných porád zástupcov štatutárnych orgánov, ak si investor nevyhradil právo viesť tieto porady, a vyhotovovanie týchto zápisov,
 • sledovanie, či zhotovitelia vykonávajú predpísané a dohodnuté skúšky materiálov, konštrukcií a prác a kontrolu ich výsledkov,
 • vyžadovanie dokladov a preukázaní zhody výrobkov pre stavbu,
 • sledovanie vedenia stavebných denníkov v súlade s podmienkami zmlúv,
 • uplatňovanie námetov, smerujúcich k zhospodárneniu budúcej prevádzky (užívania) dokončenej stavby,
 • hlásenie archeologických nálezov,
 • spolupráca s pracovníkmi zhotoviteľov pri vykonávaní opatrení na odvrátenie alebo na obmedzenie škôd pri ohrození stavby živelnými udalosťami,
 • kontrola postupu prác podľa časového plánu stavby a zmlúv a upozornenie zhotoviteľov na nedodržanie termínov, vrátane prípravy podkladov pre uplatňovanie majetkových sankcií,
 • kontrola riadneho uskladnenia materiálov, strojov, zariadení a konštrukcií na stavenisku,
 • v priebehu výstavby príprava podkladov pre záverečné hodnotenie stavby,
 • príprava podkladov pre odovzdanie a prevzatie stavby alebo jej častí a účasť na konaní o odovzdaní a prevzatí,
 • kontrola dokladov, ktoré doloží zhotoviteľ k odovzdaniu a prevzatiu dokončenej stavby (najmä podľa prílohy č.11),
 • kontrola odstraňovania vád a nedorobkov zistených pri preberaní v dohodnutých termínoch,
 • účasť na kolaudačnom konaní,
 • kontrola vypratania staveniska zhotoviteľom.

Konkrétny obsah a rozsah technického dozoru dohodnú zmluvné strany v zmluve.

Stavebný dozor je vybraná činnosť vo výstavbe, ktorú môžu vykonávať iba fyzické osoby, ktoré získali oprávnenie na výkon tejto činnosti. Stavebný dozor vedie uskutočňovanie len jednoduchých stavieb a ich zmien, ktoré uskutočňuje stavebník sám pre seba svojpomocne.

Podľa § 45 stavebného zákona je vedenie uskutočňovania stavieb vybranou činnosťou vy výstavbe, ktorú môžu vykonávať len fyzické osoby, ktoré získali oprávnenie na túto činnosť. V zmysle § 44, ods. 2 stavebného zákona môže stavebník uskutočňovať jednoduché stavby sám pre seba svojpomocne, ak vedenie ich uskutočňovania vykonáva stavebný dozor. Výnimku tvoria stavby na individuálnu rekreáciu a prízemné stavby a stavby zariadenia staveniska, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300m2 a výška nepresahuje 15m. Vedenie uskutočňovania týchto jednoduchých stavieb vykonáva kvalifikovaná osoba bez oprávnenia.

Z ustanovení § 46b stavebného zákona vyplýva obsah a rozsah činnosti stavebného dozoru.

Odporúčaný obsah a rozsah stavebného dozoru: (UNIKA Bratislava s.r.o.)

 • sleduje spôsob a postup uskutočňovania stavby tak, aby sa zaručila bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, riadna inštalácia a prevádzka technického vybavenia na stavbe, odborné ukladanie stavebných výrobkov a hmôt, vhodnosť ich použitia a odborné ukladanie strojov a zariadení, sleduje vedenie stavebného denníka,
 • zodpovedá za súlad priestorovej polohy s dokumentáciou stavby, za dodržanie všeobecných technických požiadaviek na výstavbu a spoluzodpovedá za dodržanie podmienok rozhodnutí vydaných na uskutočňovanie stavby, najmä územného rozhodnutia a stavebného povolenia,
 • vplýva na odstránenie závad, ktoré na stavbe zistila, ak nemožno závady odstrániť v rámci výkonu stavebného dozoru, bezodkladne ich oznámi stavebnému úradu.