Dokumentácia skutočne realizovanej stavby DSRS

Projekt skutkového vyhotovenia projektovej a konštrukčnej dokumentácie slúži investorovi pri kontrolách a opakovaných úradných skúškach podľa vyhlášky 508/2009 Z.z., ktorá ustanovuje podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými

a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia. Aktualizovaná dokumentácia je taktiež potrebná pre účely opráv, výmeny a pri modifikáciách technologických zariadení a pri zmene stavby.

Ako to funguje

Počas vyhotovenie diela sa na stavbe zaznamenávajú všetky odchýlky od dokumentácie realizačného projektu a potom sa po zapracovaní vydajú ako dokumentácia skutočného vyhotovenia.