Autorský dozor AD

Čo sa rozumie pod pojmom autorský dozor? Ide o relatívne nový výraz a stavebný zákon ho definuje ako činnosť autorizovanej osoby, ktorá v rámci svojej činnosti vykonáva autorský dohľad nad uskutočňovanou stavbou.

 Pod autorským dozorom sa rozumie kontrola dodržiavania projektovej dokumentácie. V prípade potreby môže autorský dozor schváliť zmeny a úpravy, voliť materiálové vzorky či farebné úpravy, poskytovať stanoviská a vysvetlenia počas kolaudačnej fázy, ale predovšetkým dohliadať na realizáciu stavby podľa dohodnutej predlohy, tzv. projektovej dokumentácie.

Túto činnosť môže vykonávať architekt alebo autorizovaný stavebný inžinier. Počas celej doby autorský dozor dbá aj na dodržiavanie technicko-ekonomických parametrov. Zároveň má možnosť zasiahnuť a vyjadriť sa aj v prípade zmien oproti schválenej dokumentácií.

Vďaka činnosti autorského dozoru sú dodržané hlavné zásady riešenia projektu a udržiavanie súladu medzi jednotlivými časťami projektovej dokumentácie.

Autorský dozor sa počas kontrolných dní zúčastňuje na realizácii a operatívne rieši vzniknuté problémy. Medzi primárne úlohy autorského dozoru sa radí počas odovzdávania skontrolovanie stavby a hodnotenie, či je budova v súlade s vopred vypracovanou projektovou dokumentáciou. Počas kontrolných dní autorský dozor sleduje technické parametre stavby, sleduje dodržiavanie podmienok pre stavbu a zapisuje ich do stavebného denníka spolu s dátumom vykonania dozoru.

Dohliada aj na kontinuitu pôvodného plánu a je súčasťou projektovej fázy počas vypracovávania dokumentácie, realizácie stavby až po kolaudačné konanie.

Autorský dozor predstavuje benefit, vďaka ktorému sa predchádza neželaným zmenám a odchýlkam oproti projektovej dokumentácii.

Autorský dozor zodpovedá v etape realizácie stavby odbornému autorskému dohľadu nad uskutočňovaním stavieb podľa realizačno-projektovej dokumentácie.

Ako to funguje

V zmysle ustanovení zákona č. 138/1992 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov (Autorizačný zákon) môže autorizovaný architekt alebo autorizovaný stavebný inžinier vykonávať okrem iných činností aj odborný autorský dohľad nad uskutočňovaním stavieb podľa projektovej dokumentácie, overenej stavebným úradom v územnom konaní alebo v stavebnom konaní.

Odborný autorský dohľad sa podieľa na riadení stavby tým, že sa zúčastňuje operatívnych porád vedenia stavby.

Obsah a rozsah odborného autorského dohľadu dohodnú zmluvné strany v zmluve o dielo na zhotovenie projektu pre stavebné povolenie. Odporúčame dohodnúť tento minimálny obsah a rozsah odborného autorského dohľadu.

1. V štádiu zhotovovania realizačných projektov
 • Kontrolovať, či sa realizačné projekty zhotovujú v súlade s projektom pre stavebné povolenie.
 • Informovať zhotoviteľa a investora o zistených odchýlkach realizačných projektov oproti projektu pre stavebné povolenie a navrhovať opatrenia na ich odstránenie.
 • Na vyžiadanie zhotoviteľov realizačných projektov poskytovať nevyhnuté vysvetlenia k projektu pre stavebné povolenie.
 • Odsúhlasovať riešenie detailov.
 • Zúčastňovať sa zmenových konaní, ktoré riešia zmeny realizačných projektov oproti projektu pre stavebné povolenie.
 • Informovať bezodkladne investora, ak zmeny realizačných projektov oproti projektu pre stavebné povolenie majú dopad na podmienky stavebného povolenia a upozorniť na potrebu požiadať o súhlas so zmenou stavby pred jej dokončením.
 • Zúčastňovať sa záverečného prerokovania jednotlivých častí realizačných projektov vrátane posúdenia výkazov výmer a technických špecifikácií.
2. Pri vypracovaní zhotoviteľskej dokumentácie
 • Zabezpečiť súlad zhotoviteľskej dokumentácie s projektom pre stavebné povolenie.
 • Zabezpečiť súlad projektu zariadenia staveniska so základným riešením zariadenia staveniska v projekte pre stavebné povolenie.
 • Poskytovať na vyžiadanie nevyhnutné vysvetlenia, potrebné na vypracovanie zhotoviteľskej dokumentácie.
3. Počas realizácie stavby
 • Zúčastniť sa odovzdania staveniska zhotoviteľovi.
 • Kontrolovať súlad zhotovovanej stavby s projektom pre stavebné povolenie.
 • Poskytovať stanoviská a vysvetlenia k projektu pre stavebné povolenie, potrebné pre realizáciu stavby.
 • Posudzovať návrhy na zmenu realizácie stavby oproti projektu pre stavebné povolenie a zúčastňovať sa zmenových konaní.
 • Ak majú navrhované zmeny dopad na vydané stavebné povolenie, upozorniť investora na túto skutočnosť.
 • Zúčastniť sa predkomplexného a komplexného vyskúšania.
 • Zúčastniť sa odovzdania a prevzatia stavby alebo jej častí a podpisovať zápisy o odovzdaní a prevzatí jednotlivých stavebných objektov a prevádzkových súborov a protokol o odovzdaní a prevzatí stavby.
4. Po dokončení stavby
 • Účasť na kolaudačnom konaní.
 • Účasť na vyhodnotení skúšobnej prevádzky.
 • Účasť na garančných skúškach.

Benefity pre klienta

 • Máme bohaté skúsenosti z viacerých projekčných tímov.
 • Sme flexibilní a vieme pracovať samostatne aj ako súčasť malých aj veľkých teamov.
 • Naše kontakty vieme využiť v prospech pre klienta.
 • Projektujeme podľa najnovších noriem a štandardov.